MENSCHEN - GESICHTER

Erik - Aquarell 2004 - 11 x 21

Erik 2 - Rohrfederzeichnung 2004 - 11 x 21

Erik und Leon Rohrfederzeichnung 2004 - 21 x 11

Café - Aquarell 2005 - 11 x 21

Skizze - Bleistift 2005 - 21 x 29

Madame - Aquarell 2004 - 15 x 15

Gäste - Rohrfederzeichnung 2004